Privacybeleid en Cookiebeleid

De shop vasco-electronics.nl neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus. Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over ons reglement inzake gegevensbescherming.

Bescherming van persoonsgegevens

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Vasco Electronics Goralski Group S.K.A. met statutaire zetel in Kraków, Polen, op al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków.

U kunt contact met ons opnemen via elektronische post: gdpr@vasco-electronics.com.

Welke gegevens verwerken wij?

Voor de hieronder beschreven doeleinden verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens – Gegevens zoals: Naam, Achternaam, adres zijn noodzakelijk voor het plaatsen van een bestelling, het uitvoeren van het verkoopproces, het uitvoeren van de after-sales service, alsmede het aanmaken van een gebruikersaccount in onze winkel.
 • Contactgegevens – Een e-mailadres is noodzakelijk om een bestelling te plaatsen en een klantenaccount te registreren in onze winkel. Het e-mailadres kan ook worden gebruikt om bepaalde functionaliteiten van onze winkel mogelijk te maken. In het kader van het contact met de gebruiker kunnen wij ook het telefoonnummer van onze klanten verwerken.
 • Verkoopgegevens – Om onze verplichtingen tegenover onze klanten na te komen en in verband met wettelijke verplichtingen, kunnen wij verkoopgegevens verwerken, zoals ordernummer, betalingsgegevens, leveringsgegevens, enz.
 • Informatie over het surfen op de website van de winkel – Gegevens zoals: toegangstijd, aantal toegangen, IP-adres en informatie over acties op de website (zoals fouten, bevriezen, opnieuw opstarten en upgrades naar nieuwe versies) en andere diagnostische, fout- en gebruiksinformatie, bijv. de tijd dat de diensten worden gebruikt, de zoektermen die de gebruiker op de website heeft ingevoerd en alle informatie die is opgeslagen in cookies die op het apparaat van de gebruiker zijn geplaatst.
 • Cookies. Wij gebruiken cookies op de website van onze winkel – Dit zijn IT-gegevens, meestal tekstbestanden, die op het eindapparaat worden opgeslagen. Ze bevatten meestal de naam van de website waar ze vandaan komen, de opslagtijd en het nummer. Meer informatie over cookies is beschikbaar op https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet) in de "Help"-secties in het menu van de webbrowser.

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van het verkoopproces - identificatiegegevens, contactgegevens – krachtens artikel 6 par. 1 letter b) GDPR (noodzakelijk voor de sluiting en/of uitvoering van een contract);
 • behandeling van een klacht - identificatiegegevens, contactgegevens, verkoopgegevens – op grond van art. 6 par. 1 letter b) GDPR (noodzakelijk voor het sluiten en/of uitvoeren van een contract);
 • contact in zaken die verband houden met de uitvoering van het contract of het aanbod van de Beheerder – identificatiegegevens, contactgegevens, verkoopgegevens - op grond van art. 6 sec. 1 lit. b GDPR (noodzakelijk voor het sluiten en/of uitvoeren van het contract);
 • het uitreiken van een factuur en het voldoen aan andere vereisten die voortvloeien uit de bepalingen van de belastingwetgeving – identificatiegegevens, contactgegevens, verkoopgegevens - op grond van artikel 6 par. 1 letter c) GDPR (noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan de Onderneming onderworpen is);
 • opslag van onbetaalde aanvragen – verkoopgegevens - op grond van artikel 6 par. 1 letter f) GDPR (legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens). Legitieme belangen van de Onderneming omvatten het bijhouden van statistieken van niet-gerealiseerde bestellingen om de kwaliteit van de geleverde diensten te verbeteren;
 • directe marketing - contactgegevens – overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR (toestemming) 1 letter a) GDPR (toestemming);
 • de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen – identificatiegegevens, contactgegevens, verkoopgegevens - op grond van artikel 6 par. 1 letter f) GDPR (gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens); tot de gerechtvaardigde belangen van het bedrijf behoort de bescherming van het eigendomsbelang van het bedrijf/de gebruiker;
 • het bezit van archieven en bewijsstukken, om informatie veilig te stellen die kan worden gebruikt om de feiten aan te tonen – identificatiegegevens, contactgegevens, verkoopgegevens - overeenkomstig artikel 6 par. 1 letter f) GDPR (gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens). Tot de gerechtvaardigde belangen van het bedrijf behoort het bezit van informatie die bijvoorbeeld nodig is voor overheidsinstanties;
 • analytische doeleinden, onder andere analyses van de gegevens die automatisch worden verzameld met behulp van de website, met inbegrip van cookies – Informatie over het surfen op de website, cookies - op grond van artikel 6 par. 1 letter a) GDPR (toestemming) en artikel 6 par. 1 letter f) GDPR (gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens). Tot de gerechtvaardigde belangen van de Onderneming behoort het verzamelen van informatie over de activiteiten van de gebruikers;
 • website-administratie – informatie over het surfen op de website, cookies - op grond van artikel 6 par. 1 letter f) GDPR (gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens); tot de gerechtvaardigde belangen van de Vennootschap behoort een efficiënte administratie van de website;
 • het uploaden van opmerkingen naar de website – identificatiegegevens, contactgegevens - overeenkomstig artikel 6 par. 1 letter a) GDPR (toestemming);
 • de gebruikers die meningen over de diensten toevoegen – identificatiegegevens, contactgegevens - overeenkomstig artikel 6 par. 1 letter a) GDPR (toestemming).

U kunt uw toestemming ten alle tijde intrekken, mits die intrekking geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.

Het verstrekken van persoonsgegevens is echter vrijwillig:

 • verstrekking van gegevens als naam en e-mailadres is noodzakelijk voor de beoordeling van de dienst en het sluiten van de overeenkomst (zonder deze gegevens is het niet mogelijk de dienst te verlenen);
 • verstrekking van gegevens als naam, e-mailadres, ordernummer is noodzakelijk voor de afhandeling van een klacht en in geval van terugbetaling van geld - ook verstrekking van woonadres en bankrekeningnummer (zonder deze gegevens kan de klacht niet worden afgehandeld en de terugbetaling niet plaatsvinden);
 • verstrekking van gegevens als naam en achternaam, bedrijfsnaam, geregistreerd adres, fiscaal nummer is noodzakelijk voor de opmaak van een factuur voor de diensten en vloeit voort uit de bepalingen van de wet (zonder die gegevens kunnen geen facturen worden opgemaakt);
 • het verstrekken van gegevens zoals naam en e-mailadres is noodzakelijk voor het verlenen van een korting voor de toekomstige diensten (de korting kan niet worden verleend zonder die gegevens);
 • in het geval van verzending van de bestelling naar bepaalde landen - is het noodzakelijk om het ID-nummer te verstrekken om de bestelling te kunnen verzenden (zonder het verstrekken van het ID-nummer zal het onmogelijk zijn om de bestelling naar bepaalde landen te verzenden).

Ontvangers van gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met onze koeriers, advocaten, betalingsdienstaanbieders, hostingbedrijf, boekhoudkantoor, verzekeringsmaatschappij, het bedrijf dat het ERP-systeem beheert, het bedrijf dat betrokken is bij het beheer van de klantenservice, alsmede met entiteiten die ons ondersteunen bij het verzamelen van meningen over onze producten en diensten. Daarnaast kunnen wij bijvoorbeeld op grond van wettelijke bepalingen gehouden zijn om uw persoonsgegevens te delen met private en publieke entiteiten.

Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens geeft uw persoonsgegevens niet door aan internationale organisaties.

Uw persoonsgegevens kunnen door de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (die de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland omvat), d.w.z. aan entiteiten zoals Google LLC, Facebook Inc, Twitter Inc.

De doorgifte van uw persoonsgegevens aan entiteiten buiten de EEA vindt plaats op basis van uw toestemming of voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst. Wij willen u erop wijzen dat indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan entiteiten buiten de EEA, het risico bestaat dat landen waar deze entiteiten hun statutaire zetel hebben, geen gelijkwaardig niveau van bescherming van uw persoonsgegevens bieden aan het niveau dat door de GDPR wordt geboden.

Om een zo hoog mogelijk beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen, maken wij in onze relaties met entiteiten van buiten de EEA ook gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele standaardclausules inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gedurende de volgende perioden bewaard:

 • duur van de overeenkomst — onder verwijzing naar persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst;
 • voor de duur van 3 jaar of 6 jaar + 1 jaar — in verband met persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van vorderingen (de duur van de termijn is afhankelijk van het feit of beide partijen ondernemer zijn of niet);
 • voor de duur van 6 maanden — met betrekking tot persoonsgegevens die zijn verzameld tijdens de evaluatie van de dienst en waarvoor de overeenkomst niet onmiddellijk is gesloten, d.w.z. verwerking met het oog op de toekomstige sluiting van de overeenkomst;
 • voor de duur van 5 jaar — met betrekking tot persoonsgegevens die worden verwerkt om te voldoen aan de fiscale vereisten;
 • tot het moment waarop de toestemming wordt ingetrokken of het doel van de verwerking is bereikt, maar niet langer dan 5 jaar — in verband met persoonsgegevens die met toestemming worden verwerkt;
 • tot het moment waarop daadwerkelijk bezwaar wordt aangetekend of het verwerkingsdoel is bereikt, maar niet langer dan 5 jaar —met betrekking tot persoonsgegevens die worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens of voor marketingdoeleinden;
 • totdat zij verouderd zijn of aflopen, maar niet langer dan 3 jaar — met betrekking tot persoonsgegevens die hoofdzakelijk worden verwerkt voor analytische doeleinden, in verband met het gebruik van cookies en website-administratie.

Informatie over uw rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens

U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, het verzoek om correctie van de gegevens, het wissen van de gegevens en beperking van de verwerking ervan, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

U kunt om de uitvoering van uw gegevens verzoeken door een e-mail te sturen naar gdpr@vasco-electronics.com. Het verzoek dient de gegevens te bevatten die ons in staat stellen u te identificeren.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die zich bezighoudt met de bescherming van persoonsgegevens - bij het Information Commissioner's Office, indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met de wet worden verwerkt.

Beveiligingsmaatregelen

Wij stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen de acties van derden. Wij gebruiken alle nodige veiligheidsmaatregelen voor servers, verbindingen en websites om gegevens te beschermen, met name SSL-encryptie. Alle verbindingen met betrekking tot de uitvoering van betalingen door onze klanten zullen via een beveiligde gecodeerde verbinding verlopen. Wij willen u erop wijzen dat de door ons genomen maatregelen ontoereikend kunnen blijken indien onze cliënten de veiligheidsregels niet zelf in acht nemen. In het bijzonder dient elke gebruiker de login en het wachtwoord van zijn account op de website vertrouwelijk te houden en niet aan derden bekend te maken. Wij vragen onze cliënten nooit om inloggegevens.

Het cookie beleid op de website van vasco-electronics.nl

Algemene informatie

De eigenaar van de website is Vasco Electronics Sp.z o.o. S.K.A. gevestigd te Kraków, Polen, hierna te noemen de " Winkel".

Wij respecteren het recht op privacy van de gebruikers van de Winkel die opereert onder de naam: vasco-electronics.nl. Wij treffen organisatorische en technische maatregelen om inmenging in de privacy van onze gebruikers door derden te voorkomen.

Beschermingsniveau

Ons doel is het waarborgen van het beschermingsniveau dat voortvloeit uit de toepasselijke wettelijke voorschriften:

 • Handels- en samenwerkingsovereenkomst van 24 december 2020.
 • Besluit van het Europees Parlement van 28 juni 2021 inzake passende bescherming van persoonsgegevens door het Verenigd Koninkrijk.
 • De wet op de gegevensbescherming van 2018.
 • Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de GDPR).

Aankopen in onze Winkel zijn beveiligd met het SSL-protocol dat een speciale standaard is voor gecodeerde gegevensoverdracht. Als onderdeel van de website van onze Winkel plaatsen wij links via welke u andere websites kunt bereiken. Tijdens het gebruik van de website van de Winkel, om de functionaliteit te verbeteren, kunnen via de aangeboden links Cookies van andere dienstverleners, bijvoorbeeld: Facebook, Twitter, Google, kunnen op uw apparaat worden geplaatst.

Het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Cookies die door de aangegeven entiteiten worden gecreëerd, vallen buiten de controle van de Winkel. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites zowel hun privacybeleid als hun voorwaarden voor het gebruik van Cookies te lezen, in het bijzonder:

Woordenlijst

 • Cookie – informatie die door de Winkel op de computer van een gebruiker wordt opgeslagen en die door de Winkel kan worden gelezen wanneer de computer opnieuw met de Winkel wordt verbonden.
 • Systeemlogboek – informatie over de computer van een gebruiker die bij elke verbinding door de computer wordt doorgegeven. Het systeemlogboek kan een aantal gegevens bevatten, bijv. een IP-nummer dat het mogelijk maakt de locatie van het apparaat te bepalen.
 • IP-adres – een individueel nummer dat wordt toegekend aan elke computer die op het internet is aangesloten. Het kan statisch of dynamisch zijn, afhankelijk van de manier waarop het aan een apparaat is toegewezen (op permanente of tijdelijke basis).
 • URL-adres – een web resource locator, waarnaar meestal wordt verwezen in de context van het adres van een webpagina. Het adres van een webpagina is gebaseerd op het URL-formaat.

Verzamelen van gegevens

Wij slaan serververzoeken op die worden herkend aan URL-adressen en die verwijzen naar:

 • IP-adres van het eindapparaat,
 • naam van het gebruikersstation indien identificatie mogelijk is via het http protocol,
 • de tijdens het autorisatieproces opgegeven gebruikersnaam,
 • het tijdstip van het verzoek,
 • de eerste regel van het http verzoek,
 • de http-antwoordcode, het volume van de door de server verzonden gegevens,
 • de verwijzende link van het URL-adres van de eerder bezochte webpagina, indien een gebruiker door een interne server naar de winkel werd geleid,
 • informatie over de webbrowser van de gebruiker,
 • informatie over fouten tijdens transacties.

De gegevens maken geen directe identificatie mogelijk van personen die de Winkel doorbladeren.

De Winkel verzamelt niet automatisch informatie met uitzondering van de informatie in cookies.

U kunt altijd de privacy-instellingen van uw browser wijzigen.

Hoe?

Klik hieronder, we leggen het stap voor stap uit.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies, in overeenstemming met artikel 173 van de wet van 16 juli 2004 - Telecommunicatiewet. Cookies zijn IT-gegevens, meestal tekstbestanden, die worden opgeslagen op het eindapparaat van een gebruiker. Ze bevatten meestal de naam van de webpagina waar ze vandaan komen, de duur van hun opslag en een nummer.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 • sessiecookies – opgeslagen op het eindapparaat totdat de gebruiker zich afmeldt of de Shop verlaat,
 • permanente cookies –worden op het eindapparaat opgeslagen gedurende de tijd die in hun parameters is vastgelegd of totdat de gebruiker ze verwijdert,
 • prestatiecookies – die informatie bevatten over de manier waarop de Winkel wordt gebruikt,
 • noodzakelijke cookies – nodig voor de correcte afhandeling van een bestelling,
 • functionele cookies – die de instellingen van de gebruiker "onthouden" en de dienst personaliseren,
 • eigen cookies – geplaatst door de Winkel,
 • externe cookies – afkomstig van een andere site dan de Winkel.

Externe cookie bestanden worden gebruikt voor reclamedoeleinden, maar alleen als u daarvoor toestemming geeft. Het niet verlenen van deze toestemming heeft geen nadelige gevolgen voor de werking van de website van de Winkel.

Deze bestanden bevatten geen informatie die de identificatie van gebruikers mogelijk maakt en maken het niet mogelijk de persoonsgegevens van gebruikers te achterhalen. U kunt de omvang van de verzamelde gegevens wijzigen door de instellingen van de webbrowser die u gebruikt aan te passen. Om de instellingen adequaat aan uw behoeften aan te passen en de voorwaarden voor het opslaan of ontvangen van cookies te wijzigen, raden wij u aan de optie "Help" van een bepaalde browser te selecteren.

Om de privacy instellingen van uw browser te wijzigen:

Informatie over de mogelijkheid om de cookie-instellingen van de meest voorkomende webbrowsers te wijzigen:

Google Chrome:

Klik op het menu (rechterbovenhoek), tabblad Instellingen > Geavanceerd. Klik onder "Privacy en beveiliging" op Instellingen voor inhoud. Onder "Cookies" kunnen de volgende instellingen van cookies worden gewijzigd: cookies verwijderen, standaard cookies blokkeren, standaard cookies toestaan, cookies en webpagina gegevens bewaren totdat de browser wordt afgesloten, cookies voor een specifieke site toestaan of blokkeren.

Internet Explorer 6.0 en 7.0:

In het browser menu (rechterbovenhoek): Extra > Internetopties > Privacy, knop Sites. Selecteer het niveau met de schuifregelaar en bevestig de wijziging met de knop OK.

Mozilla Firefox:

In het browser menu: Extra > Opties > Privacy. Activeer het vakje Firefox zal: "aangepaste instellingen voor geschiedenis gebruiken". Het al dan niet selecteren van het vakje Accepteer cookies beslist over de cookies.

Opera:

In het menu van de browser: Extra > Voorkeuren > Geavanceerd. Het al dan niet selecteren van het vakje Cookies beslist over de cookies.

Safari:

In het uitklapmenu Safari, selecteer Voorkeuren en klik op het pictogram Beveiliging. Het beveiligingsniveau wordt hier geselecteerd in het veld "Cookies accepteren".

Meer informatie over cookies is te vinden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet) of in de rubriek „Help” in het menu van de webbrowser.

Elke gebruiker kan het niveau van privacy en het type cookies instellen.

De controller gebruikt cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de Winkel door de Gebruikers. Cookies maken het in het bijzonder mogelijk:

 • de sessie van de Gebruiker te behouden (na het inloggen), waardoor de Gebruiker niet op elke subpagina van de Winkel opnieuw de login en het wachtwoord hoeft in te voeren,
 • de Winkel aan te passen aan de behoeften van de Gebruikers, statistieken op te stellen en analyses te maken van de website van de Shop,
 • het aanpassen van de reclame-inhoud aan de voorkeuren van de Gebruiker,
 • het verifiëren van de activiteit van de Gebruiker op de website, met inbegrip van het vaststellen of de Gebruiker geen robot is - als onderdeel van het reCAPTCHA-mechanisme dat door Google wordt aangeboden.

ReCAPTCHA werkt door het implementeren van een algoritme dat de activiteit van de Gebruiker analyseert door het nemen van een screenshot van het browservenster van de Gebruiker. Als de activiteit als mechanisch wordt beschouwd (zoals de activiteit van een robot), wordt deze door het systeem gemarkeerd.

reCAPTCHA verzamelt en analyseert de volgende gegevens:

 • Patronen van de Gebruiker,
 • aantal muisklikken die de gebruiker op de pagina heeft gemaakt of de applicatie heeft aangeraakt,
 • Browsertaal van de gebruiker Antwoorden op de vraagvelden,
 • antwoorden op de vraagvelden op de website,
 • CSS-informatie,
 • plug-ins geïnstalleerd in de browser,
 • IP-adressen die eerder door Cookies als "personen" werden herkend.

Vragen en klachten met betrekking tot dit Privacybeleid kunnen worden gestuurd naar het adres: contact@vasco-electronics.nl.

De entiteit die cookies op het eindapparaat van de Gebruikers plaatst en die de toegang tot de cookies heeft, is de exploitant van de Winkel vasco-electronics.nl, met zijn hoofdvestiging op het volgende adres:

Vasco Electronics Góralski Group S.K.A.
al. 29 Listopada 20,
31-401 Krakau
Polen

Cookie