Algemene voorwaarden

Onderneming verantwoordelijk voor de online winkel op vasco-electronics.nl hierna de "Winkel" of "Online Winkel") is Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. met hoofdkantoor in Krakau op al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków, ingeschreven in het register van ondernemers door de Rechtbank van Kraków Śródmieście in Kraków, onder het nummer 0000421705, REGON: 122581850, NIP: 6772369151, telefoonnummer contactpersoon: +48 (12) 3451999 e-mailadres contact@vasco-electronics.nl.

Definities:

 • CONTACT FORMULIER EN CHAT – het contactformulier en de chat zijn beschikbaar in de Online Winkel die het mogelijk maken om contact op te nemen met de Verkoper via de Online Winkel Website.
 • REGISTRATIEFORMULIER - een formulier dat beschikbaar is in de Online Winkel, waarmee u een Klant Account kunt aanmaken.
 • NIEUWSBRIEF FORMULIER - een formulier in de Online Winkel waarmee u zich kunt abonneren op de door de Verkoper verstrekte nieuwsbrief.
 • OPMERKING FORMULIER - een formulier dat beschikbaar is in de Online Winkel of dat wordt verstrekt door onze zakenpartners, waarmee u uw mening kunt geven over de Producten van de Verkoper.
 • BESTEL FORMULIER - een formulier in de Online Winkel waarmee u een Bestelling kunt plaatsen.
 • KLANT - een entiteit waarvoor elektronische diensten kunnen worden geleverd of die voornemens is een Contract met de Verkoper te sluiten of reeds heeft gesloten.
 • CONSUMENT - een persoon die een rechtshandeling verricht die niet rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
 • KLANTEN ACCOUNT - voorzien van een individuele naam (login) en wachtwoord verstrekt door de klant, een database met klantgegevens die onder meer worden gebruikt voor het toezicht op de geplaatste bestellingen, facturatiegegevens en voorkeuren met betrekking tot geselecteerde functionaliteiten van de Winkel.
 • ONDERNEMER - een ondernemer is een persoon, rechtspersoon of organisatie waaraan door een afzonderlijk rechtshandeling rechtsbevoegdheid wordt toegekend, die een economische activiteit uitoefent.
 • VOORWAARDEN - deze Algemene Voorwaarden betreffen de gebruiksvoorwaarden van de Online Winkel in het kader van de levering van elektronische diensten en de algemene verkoopsvoorwaarden tussen de Klant en de Verkoper die de Online Winkel beheert.
 • SIM KAART OPERATOR - betekent de entiteit die SIM kaarten levert aan de toestellen en die rechtstreeks verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de diensten die in dit verband worden geleverd. Inclusief voor de activering van de boete, de correcte werking van de kaart, de invoering van tijdelijke of permanente blokkades, de behandeling van klachten betreffende de correcte werking van SIM kaarten. De exploitant van Sim-kaart is Vasco Electronics LLC met hoofdkantoor te 2232 Dell Range Blvd, Suite 245 - 3030, Cheyenne, WY 82009..
 • WINKEL - de online winkel van de verkoper is beschikbaar op https://vasco-electronics.nl/. De online winkel verkoopt electronische vertalers, vertaalsoftware en elektronische accessoires.
 • VERKOPER - Vasco Electronics Góralski Group S.K.A., met hoofdkantoor in Krakau, Listopada al. 29, 31-401 Kraków, ingeschreven in het register van ondernemers dat wordt bij gehouden door de Rechtbank voor Kraków Śródmieście in Kraków, onder nummer 0000421705, REGON: 122581850, NIP: 6772369151, e-mailadres contact@vasco-electronics.nl.
 • PRODUCTEN - een artikel dat in de Online Winkel wordt gepresenteerd en dat het onderwerp kan zijn van een verkoopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper. De Producten die in de Winkel worden verkocht omvatten tevens digitale inhoud (taalpakketten) en Producten met digitale elementen zoals vastgesteld in Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019.
 • VERKOOPOVEREENKOMST - betekent een verkoop onder de in de Algemene Voorwaarden en het toepasselijk recht bepaalde voorwaarden, tussen de Klant en de Verkoper.
 • ROBA S DIGITALNIM ELEMENTIMA - roba s digitalnim sadržajem ili digitalnim uslugama ili roba s kombinacijom istih tako da ne bi mogla ispravno funkcionirati bez tog digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.
 • INDIENEN VAN EEN BESTELLEN - Onder "INDIENING VAN EEN BESTELLING" wordt verstaan de indiening door de Klant van een aanbod tot het sluiten van een Verkoopovereenkomst voor de Producten die het voorwerp van de bestelling uitmaken, waarin met name het type en de hoeveelheid van de Producten worden gespecificeerd. De bestelling kan worden geplaatst na aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.
 • CONCLUSIE VAN HET VERKOOPOVEREENKOMST - wilsverklaring die de sluiting van het verkoopcontract van de Producten tussen de Klant en de Verkoper uitmaakt, met vermelding van met name de prijs, het type en het aantal van de Producten. Het verkoopcontract wordt gesloten door de bevestiging van de ontvangst van de Bestelling door de Verkoper en de verzending van een e-mail met de vermelding dat de Bestelling voor uitvoering werd aanvaard (d.w.z. aanvaarding van het door de Klant ingediende aanbod).
 1. HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN DOOR ELECTRONIC BETEKENT
  1. Voorwaarden voor het verrichten van diensten door Electronic betekent
   1. De volgende verordeningen geven uitvoering aan de beginselen vervat in RICHTLIJN 2000/31/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ("Richtlijn inzake elektronische handel").
   2. Electronic services (diensten) aangeboden door de Verkoper zijn gratis, vrijwillig en beschikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.
   3. Het contract voor de levering van elektronische diensten bestaande uit:
    1. het bijhouden van een gebruikersaccount in de Online Winkel;
    2. het verzenden van de nieuwsbrief;

    wordt gesloten voor onbepaalde tijd.
   4. Het contract voor de levering van elektronische diensten bestaande uit:
    1. het verschaffen van het proces van het plaatsen van een Bestelling in de Online Winkel;
    2. het verschaffen van het communicatieproces via het Contactformulier en chat;
    3. het verschaffen van het formulier voor het plaatsen van meningen over de Winkel of Producten in de winkel;

    is een eenmalige activiteit en vervalt bij de uitvoering van de afzonderlijke activiteiten.
   5. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de levering van afzonderlijke elektronisch geleverde diensten tijdelijk of definitief op te schorten.
   6. Aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid is een voorwaarde voor het sluiten van een contract voor de levering van elektronische diensten. De aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid dient te worden bevestigd door het desbetreffende selectievakje aan te vinken in het proces van het sluiten van contracten voor de levering van elektronische diensten.
   7. Om een Account in de Online Winkel aan te maken, dient de Klant zich te registreren via het Registratieformulier dat beschikbaar is op de website van de Online Winkel. Voor het registreren van een Account is het noodzakelijk om basis contactgegevens en een e-mailadres op te geven, bij gebreke hiervan kan de dienst langs elektronische weg wordt geweigerd. Na goedkeuring van het Registratieformulier wordt de Klant geïnformeerd over het aanmaken van een account op het door hem opgegeven e-mailadres, op welk moment zijn Account wordt aangemaakt. Dit moment is het sluiten van een overeenkomst voor de levering van elektronische diensten, bestaande uit het onderhouden van een Account in de Online Winkel. Het aanmaken en gebruiken van een Account is optioneel, vrijwillig en gratis.
   8. Voor klanten die een Account hebben aangemaakt in de Online Winkel, kan de Verkoper producten verkopen in het kader van verschillende verkoopcampagnes die beperkt zijn in tijd en hoeveelheid. Zowel de hoeveelheid beschikbare Producten als de duur worden voor elke campagne afzonderlijk vermeld.
   9. De dienst van het verzenden van de nieuwsbrief bestaat in het verzenden naar het e-mailadres van de Klant, van een bericht met informatie over de Producten of diensten van de Verkoper. De nieuwsbrief wordt enkel verstuurd naar klanten die zich vrijwillig hebben ingeschreven. Het contract voor de levering van elektronische diensten bestaande uit de verzending van een nieuwsbrief kan worden afgesloten door elke klant die zijn e-mailadres invult op het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief dat beschikbaar is op de website van de Online Shop. De sluiting van de overeenkomst in voornoemde omvang is afhankelijk van de toestemming van de Klant om hem de nieuwsbrief te bezorgen. De instemming wordt gegeven door het aanvinken van het daartoe bestemde vakje bij de inschrijving of door het verrichten van een andere gelijkwaardige handeling door de Klant waarmee de bereidheid tot inschrijving op de nieuwsbrief wordt aangegeven. Wanneer de Klant zich abonneert op de nieuwsbrief, wordt een overeenkomst voor de levering van elektronische diensten gesloten, bestaande uit de verzending van de nieuwsbrief. De Klant kan zich op elk moment uitschrijven door zich uit te schrijven via de link in elk bericht dat de nieuwsbrief bevat of door contact met ons op te nemen via contact@vasco-electronics.nl.
   10. Nadat de Klant de Producten heeft geselecteerd en deze aan de "Winkelwagen" heeft toegevoegd, gaat hij over tot het plaatsen van de Bestelling. Het Bestelformulier dient te worden ingevuld met de contactgegevens en het e-mailadres. Na goedkeuring van het Bestelformulier wordt de Klant op het door hem opgegeven e-mailadres geïnformeerd over de aanvaarding van de bestelling voor uitvoering, en op dat moment komt een overeenkomst tot stand voor de levering van elektronische diensten, bestaande uit de mogelijkheid om een Bestelling te plaatsen in de Online Winkel. Tegelijkertijd vormt het plaatsen van een Bestelling de indiening door de Klant bij de Verkoper van een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst voor de verkoop van de Producten die het voorwerp uitmaken van de bestelling.
   11. De Verkoper voorziet in een Contactformulier en/of een chat op de Online Winkel website. De klant kan het contactformulier en/of de chat gebruiken om een bericht naar de Verkoper te sturen. Voor het gebruik van het Contactformulier zijn basis contactgegevens en een e-mailadres vereist. Nadat het Contactformulier is goedgekeurd of het eerste bericht via chat is verzonden, komt een elektronisch servicecontract tot stand, dat bestaat uit het mogelijk maken van het communicatieproces via het Contactformulier en/of de chat.
   12. De Verkoper stelt een opmerkingen formulier ter beschikking op de subpagina's van de Producten die beschikbaar zijn in de Online Winkel. De Verkoper kan het opmerkingen formulier ook verzenden in de vorm van een link die verwijst naar de externe websites. De klant vult het formulier in voor het posten van meningen over de inhoud van de individuele en subjectieve mening over de Producten van de Verkoper. Door de inhoud van de mening goed te keuren, bevestigt de Klant dat de mening gebaseerd is op zijn individuele ervaring die voortvloeit uit het gebruik van de Producten. Door de inhoud van de mening te posten, verspreidt de Klant de inhoud ervan vrijwillig en draagt hij alle gevolgen van een dergelijke verspreiding. De geplaatste inhoud drukt niet de mening van de Verkoper uit en mag niet worden gelijkgesteld met zijn activiteiten. De verkoper is geen content provider, maar slechts een entiteit die hiertoe adequate ICT-middelen ter beschikking stelt. De overeenkomst voor de levering van elektronische diensten bestaande uit het mogelijk maken van het posten van meningen komt tot stand op het moment dat de Klant de in het Formulier voor het posten van een mening ingevoerde inhoud goedkeurt.
   13. De Verkoper heeft het recht om de toegang van de Klant tot de elektronisch geleverde diensten te blokkeren, indien de Klant handelt in het nadeel van de Verkoper of andere Klanten, de naam van de Producten van de Verkoper schendt, het imago van de Producten van het merk van de Online Winkel schendt, de wet of de bepalingen van de Algemene Voorwaarden schendt, en wanneer het blokkeren van de toegang tot de elektronisch geleverde diensten gerechtvaardigd is om veiligheidsredenen.
  2. De technische vereisten die nodig zijn voor de samenwerking met het door de Verkoper gebruikte ICT-systeem
   1. De Verkoper zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat het gebruik van de Online Winkel mogelijk is met alle populaire webbrowsers, besturingssystemen (inclusief mobiel) en ongeacht de wijze van internetverbinding.
   2. Om een Account aan te maken en een Bestelling te plaatsen in de Online Winkel en om gebruik te kunnen maken van andere door de Verkoper langs elektronische weg aangeboden diensten, is het noodzakelijk dat de Klant over een actieve e-mailaccount beschikt.
   3. Het gebruik van digitale inhoud vereist het bezit van apparaten die door de Verkoper worden verkocht of het gebruik van diensten die elektronisch door de Verkoper worden geleverd. De Verkoper staat niet in voor de goede werking van digitale inhoud behalve voor apparaten en/of diensten die door de Verkoper elektronisch worden geleverd.
  3. Methoden en technische maatregelen voor het opsporen en corrigeren van fouten in de ingevoerde gegevens
   1. Bij het plaatsen van de Bestelling en tot op de knop "Bestellen en betalen" wordt gedrukt, heeft de Klant de mogelijkheid om de ingevoerde gegevens te wijzigen en de gekozen Producten te wijzigen. Verificatie, verwijdering van fouten of correctie van de Bestelling kan ook worden gedaan door contact op te nemen met de Verkoper op de manieren aangegeven in het tabblad Contact.
   2. Na het plaatsen van de Bestelling op het in de Bestelling opgegeven e-mailadres, zal een ontvangstbevestiging van de Bestelling worden verstuurd samen met een samenvatting van de Bestelling. In het geval van de intentie om een fout te corrigeren, heeft de Klant het recht om de Bestelling te corrigeren binnen 12 uur na het indienen hiervan.
  4. Voorwaarden voor beëindiging van het contract voor de levering van elektronische diensten
   1. De Klant kan het contract voor de levering van elektronische diensten beëindigen door een passende verklaring te sturen naar de Verkoper: contact@vasco-electronics.nl of door een gelijkwaardige actie te ondernemen (bv. opt-out link).
   2. De Verkoper kan het contract voor de levering van elektronische diensten met onmiddellijke ingang beëindigen wanneer de Klant onwettige inhoud levert of inhoud die in strijd is met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
  5. Klachten met betrekking tot de levering van elektronische diensten
   1. De Verkoper neemt de nodige maatregelen voor een goede en volledig correcte werking van de Online Winkel, voor zover dit voortvloeit uit de huidige technische kennis en verbindt zich ertoe de door de Klanten gemelde onregelmatigheden te verhelpen. Klachten met betrekking tot de levering van elektronische diensten via de Online Winkel kunnen door de Klant worden ingediend door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: contact@vasco-electronics.nl of door gebruik te maken van het Contactformulier en de chat.
   2. De Verkoper zal onmiddellijk, uiterlijk binnen 14 dagen, op de klacht reageren. Het antwoord op de klacht wordt verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.
 2. VERKOOP
  1. Voorwaarden voor het sluiten van een verkoopovereenkomst
   1. De prijzen van de Producten die op de website van de Online Winkel worden getoond, zijn uitgedrukt in euro en inclusief BTW.
   2. De prijzen zijn exclusief verzendingskosten, die worden vermeld bij het plaatsen van de Bestelling en bijkomend worden bevestigd in het besteloverzicht.
   3. Detaljni uvjeti plaćanja i rad s uređajima kupljenima u okviru drukčijih oblika prodaje (npr. pretplata) mogu se pronaći u relevantnim općim uvjetima takvih prodajnih platformi.
   4. Bestellingen kunnen worden geplaatst via de Online Winkel met behulp van het Bestelformulier, per telefoon en via het e-mailadres vermeld in het tabblad „Contakt“.
   5. Na het lezen en aanvaarden van de Bestelling, bevestigt de Verkoper de ontvangst hiervan. De ontvangst wordt bevestigd door het versturen van een e-mail met de vermelding dat de Bestelling werd aanvaard voor uitvoering en de status "Bevestigd" heeft. De bevestiging bevat alle essentiële elementen van de bestelling (een lijst van de Producten met hun naam, prijs en klantgegevens).
   6. Zodra de Klant een e-mail ontvangt waarin de aanvaarding van de Bestelling voor uitvoering wordt bevestigd, komt een Verkoopscontract tot stand tussen de Klant en de Verkoper, dat geldig is tot de nakoming van de wettelijke verplichtingen door elk van de partijen - met uitzondering van de bepalingen en regels betreffende de terugtrekking uit het contract en de aansprakelijkheid voor gebreken (garantie).
   7. De geldigheidsduur van de geplaatste bestelling is 14 dagen. Indien de Klant gedurende deze periode de bestelling niet afhaalt, niet betaalt, geen positieve kredietbeslissing ontvangt of de Winkel niet in staat is om contact op te nemen met de Klant om de bestelling af te ronden - zal de Winkel de bestelling annuleren.
   8. De eigendom van de aangekochte Producten wordt overgedragen aan de Klant wanneer de volledige transactieprijs is bijgeschreven op de rekening van de Verkoper (de prijs van de Producten samen met de eventuele verzendingskosten en andere diensten aangeboden door de Verkoper).
   9. Ondernemers die een BTW-factuur wensen te ontvangen voor een bestelling, dienen gegevens te verstrekken die de afgifte ervan mogelijk maken, met name het fiscaal identificatienummer.
   10. Na afloop van de verkoop kan de verkoper tevredenheidsenquêtes houden over de afhandeling van het verkoopproces. Daartoe kan de verkoper de klant een formulier ter beschikking stellen om zijn mening over de winkel te geven of een tevredenheidsenquête in te vullen. Het formulier kan door de verkoper of door externe dienstverleners worden opgesteld. De klant formuleert een mening op individuele en subjectieve inhoud. Door de inhoud van de mening te posten, verspreidt de Klant de inhoud ervan vrijwillig en draagt hij alle gevolgen van een dergelijke verspreiding. De geplaatste inhoud geeft niet de mening van de Verkoper weer. De Verkoper behoudt zich het recht voor om overtredingen te melden op de website die beoordelingen publiceert of een mening te verwijderen indien deze:
    1. reclame-inhoud of andere commerciële inhoud bevat;
    2. links bevat naar andere websites, websites van de Verkoper, in het bijzonder concurrerende online winkels of websites die in strijd zijn met de wet;
    3. persoonlijke gegevens, contactgegevens, e-mailadressen, enz. bevat, die wettelijk niet openbaar mogen worden gemaakt;
    4. inbreuk maakt op octrooirechten, auteursrechten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten;
    5. inhoud bevat die algemeen wordt beschouwd als vulgair, beledigend voor anderen, aanzettend tot geweld, beledigend voor religieuze gevoelens of Productenmanieren;
    6. inhoud bevat die schadelijk is voor de Verkoper of andere Klanten, de naam van de Producten van de Verkoper schendt, het imago van de Producten van het merk van de Online Winkel schendt, de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden schendt;
    7. een kopie is van de mening van alle of een deel van andere Klanten, de fabrikant of fragmenten bevat van inhoud uit verschillende bronnen;
   11. Indien de Klant of een andere derde van mening is dat de inhoud van het gepubliceerde advies in strijd is met hun rechten, fatsoen, persoonlijke rechten, moraal, overtuigingen, gevoelens, de beginselen van eerlijke concurrentie, kennis, handel's geheim, zal hij de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen van de mogelijke schending. De verkoper, op de hoogte gebracht van een mogelijke schending, onderneemt onmiddellijk stappen om de inbreukmakende inhoud te verwijderen.
  2. Leveringswijzen
   1. De levering van de Producten vindt plaats per koerier of via een andere post exploitant. Gedetailleerde informatie over leveringen is beschikbaar op de subpagina „Levering“ van de winkel.
   2. De klant selecteert de leveringsmethode bij het plaatsen van de Bestelling.
   3. De leveringskosten worden aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling. Zij zijn afhankelijk van het type Producten en de door de klant gekozen leveringswijze.
   4. Indien de Klant kiest voor de methode van betaling via overschrijving of elektronische betaling, wordt de verwerkingstijd van de Bestelling gerekend vanaf het moment dat de betaling is bijgeschreven op de bankrekening van de Verkoper of de vereffeningsrekening van betaling tussenpersonen tot het moment dat de Producten zijn voltooid en verzonden.
   5. Indien de Klant kiest voor de betaalwijze "onder rembours", wordt de uitvoeringstermijn van de bestelling gerekend vanaf het sluiten van de verkoopovereenkomst in overeenstemming met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot de voltooiing en verzending van de Producten.
   6. De verkoper behoudt zich het recht voor om individuele vormen van betaling en levering van Producten uit te sluiten of te wijzigen.
   7. De datum van levering van de Producten hangt af van de door de Klant gekozen leveringswijze en wordt gerekend vanaf het moment dat de Producten aan de koerierdienst worden overhandigd.
   8. Nadat het pakket op de plaats van bestemming is afgeleverd, dient de Klant de staat van het pakket te controleren alvorens het bij de vervoerder op te halen. De vervoerder is verplicht de staat van de zending en de omstandigheden van de schade onmiddellijk vast te stellen door middel van een protocol.
  3. Betalingsmethode
   1. De verkoper biedt betalingswijzen aan die zijn aangegeven in het tabblad „Levering“.
   2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de hierboven vermelde betalingswijzen te wijzigen, periodiek uit te schakelen of in te ruilen voor andere.
   3. Klachten die voortvloeien uit het niet of niet naar behoren uitvoeren van betalingsdiensten dienen te worden gericht aan de betreffende betaling intermediair, overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor het verlenen van elektronische betalingsdiensten van een bepaalde betaling intermediair.
   4. Indien de Klant de betaling niet uitvoert binnen de termijn die bij het plaatsen van de Bestelling is aangegeven, kan de Verkoper een bijkomende termijn stellen voor het uitvoeren van de betaling. De Verkoper kan zich ook uit de Verkoopovereenkomst terugtrekken wegens niet-betaling na het verstrijken van de betalingstermijn. De verklaring van terugtrekking uit de Verkoopovereenkomst zal op die basis via e-mail naar de Klant worden gestuurd.
   5. De Klant stemt in met het verzenden van het ontvangstbewijs, de factuur of een ander wettelijk bewijs van aankoop via elektronische communicatiemiddelen.
  4. Stationaire verkoop
   1. De verkoop van Producten kan ook plaatsvinden op vaste verkooppunten.
   2. Het stationaire punt biedt de mogelijkheid om een aankoop te doen in een van de volgende modus:
    1. Producten beschikbaar ter plaatse - deze modus maakt het mogelijk om Producten te kopen die beschikbaar zijn in het magazijn of op de uitstalling van de Winkel.
    2. Producten beschikbaar op bestelling - deze modus maakt het mogelijk om Producten te kopen die niet beschikbaar zijn in het magazijn, wanneer ze moeten worden geïmporteerd van de Fabrikant of wanneer de Producten moeten worden gemaakt volgens de specificatie van de Klant. De uitvoering van de bestelling hangt af van het type van de bestelde Producten en wordt telkens met de Klant overeengekomen.
   3. De Klant kan in de winkel betalen met een kaart, contant of via een cadeaubon. De verkoper behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betaalmiddelen tijdelijk of definitief uit te sluiten in het geval van stationaire verkoop.
   4. Het verkoopdocument wordt afgeleverd voor de artikelen die door de Klant in de Winkel worden gekocht. Indien de Klant een factuur wenst te ontvangen, is de Klant verplicht het fiscaal identificatienummer op te geven. Het verkoopdocument wordt aan de Klant overhandigd op het ogenblik van de aankoop of wordt gevoegd bij de zending met de door de Klant aangekochte Producten.
   5. De bepalingen betreffende de herroeping van de overeenkomst en de garantie zijn van overeenkomstige toepassing.
  5. Recht om uit de overeenkomst terug te treden
   1. Consumenten die een koopovereenkomst hebben gesloten, kunnen deze zonder opgave van redenen herroepen door binnen 14 dagen een passende verklaring in te dienen.
   2. De termijn voor herroeping van het verkoopcontract verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant of een derde, die niet de vervoerder is, de Producten in bezit krijgt. Indien het contract echter de levering van diensten betreft, verstrijkt de termijn om het contract op te zeggen 14 dagen na de datum waarop de dienstverlening kan beginnen. Indien de Klant heeft ingestemd met de onmiddellijke aanvang van de dienstverlening, verstrijkt het herroepingsrecht op de datum van de dienstverlening (bijv. levering van digitale inhoud).
   3. Om het recht tot herroeping van de overeenkomst uit te oefenen, moet de consument de Verkoper op de hoogte brengen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen door een ondubbelzinnige verklaring naar het e-mailadres van de Verkoper contact@vasco-electronics.nl of door gebruik te maken van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van de Verkoper.
   4. In geval van herroeping van de overeenkomst betaalt de Verkoper de Consument alle ontvangen betalingen terug, samen met de kosten van de basismethode van levering (indien gratis verzending beschikbaar is, worden de kosten van levering niet terugbetaald). De teruggave dient onverwijld te geschieden, en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de datum waarop de consument de verkoper op de hoogte heeft gesteld van zijn besluit om gebruik te maken van zijn recht om de overeenkomst te herroepen, onder voorbehoud van de bepalingen in lid 6 hieronder.
   5. De terugbetaling zal gebeuren via dezelfde betaalwijzen die door de consument bij de oorspronkelijke transactie werden gebruikt, tenzij de consument met een andere oplossing heeft ingestemd.
   6. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de terugbetaling in te houden tot de ontvangst van de Producten.
   7. De gekochte Producten moeten worden teruggezonden naar het door de Verkoper opgegeven adres.
   8. De consument draagt de kosten voor het terugzenden van de artikelen naar de Verkoper.
   9. Het recht van de consument om de overeenkomst te herroepen is uitgesloten indien het voorwerp van de verkoop een niet-geprefabriceerd artikel is, dat volgens de specificaties van de consument is vervaardigd of dat dient om aan zijn individuele behoeften te voldoen.
   10. In elk geval van terugtrekking uit het contract en terugzending van de Producten, is de Klant verplicht originele verkoopdocumenten bij te voegen (bv. ontvangstbewijs, factuur).
   11. Indien het ontvangen product schade heeft die buiten de wil van de Klant is veroorzaakt, moet dit worden bevestigd met een schaderapport. Dit protocol moet worden opgesteld bij ontvangst (indien het pakket beschadigd is - open schade) of binnen de volgende 7 dagen vanaf de datum van ontvangst (indien het pakket niet beschadigd is - verborgen schade). Tegelijkertijd moet de Klant de winkel hiervan op de hoogte brengen via e-mail naar contact@vasco-electronics.nl en het schaderapport bij de documenten voegen die betrekking hebben op de herroeping.
   12. De geretourneerde Producten moeten compleet zijn, mogen geen sporen van gebruik vertonen en moeten voorzien zijn van de originele, onbeschadigde verpakking van de fabrikant. Het originele verkoopdocument en het ingevulde en ondertekende product retourformulier dienen bij de geretourneerde Producten te worden gevoegd. De koper is verplicht de geretourneerde Producten deugdelijk te beveiligen, zodat beschadiging tijdens transport wordt voorkomen. Indien de geleverde Producten incompleet zijn of gebruikssporen vertonen die buiten het normale beheer van de zaak vallen, behoudt de Verkoper zich het recht voor om schadevergoeding te eisen van de Klant, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
  6. Garantie
   1. De Verkoper is verplicht de Consument een goed product te leveren dat vrij is van fysieke of wettelijke gebreken..
   2. De algemene bepalingen van de wet op de garantie zijn van toepassing op de voorwaarden en rechten van de Consument en de Verkoper.
   3. De Verkoper is ontheven van zijn aansprakelijkheid uit hoofde van de garantie indien het product in overeenstemming is met de koopovereenkomst. In het bijzonder als de beschrijving, het type, de hoeveelheid, de volledigheid en de functionaliteit in overeenstemming zijn met de beschrijving op de website van de Verkoper.
   4. De consument kan geen gebruik maken van het recht om zich uit hoofde van de garantie terug te trekken uit de overeenkomst indien het niet in overeenstemming zijn van de producten met de overeenkomst niet relevant is (bijv. geringe kleurverschillen).
   5. Klachten mogen geen betrekking hebben op kleine verschillen in het uiterlijk van de Producten die het gevolg zijn van instellingen van het beeldscherm van de Consument, lichtomstandigheden of andere gebruikelijke misleidingen in verband met het gebruik van Internet om aankopen te doen.
   6. De klacht moet het volgende bevatten: de naam en achternaam van de consument, het soort vastgestelde non-conformiteit en een beschrijving ervan, een foto van de producten waarover wordt geklaagd, indien mogelijk, en een relevant verzoek om de producten in overeenstemming te brengen met de overeenkomst. De kennisgeving moet worden gedaan door een e-mail te sturen naar het adres contact@vasco-electronics.nl.
   7. De Verkoper zal op de klacht van de Consument reageren zonder onnodige vertraging en zonder onnodige overlast voor de Consument.
   8. Na onderzoek van de klacht (zowel positief als negatief) stuurt de Verkoper de Producten op eigen kosten rechtstreeks terug naar de Consument. Indien het Product niet wordt afgehaald door de Consument en wordt teruggestuurd naar de vestigingsplaats van de Verkoper, zal de Verkoper telefonisch of via het in de klacht vermelde e-mailadres contact opnemen met de Consument en hem informeren over de mogelijkheid van herzending op kosten van de Consument. De consument heeft 30 dagen de tijd om de geretourneerde Producten af te halen of een verklaring van herzending in te dienen. Na het verstrijken van deze termijn worden de geretourneerde Producten naar het logistieke centrum van de Verkoper gestuurd, die het recht heeft de opslagkosten van de Consument in rekening te brengen, en bij gebrek aan opslagruimte voor verwijdering van de Producten op kosten en risico van de Consument. In geval van verwijdering zal de Verkoper de Consument de aankoopprijs terugbetalen, onder aftrek van de kosten voor opslag en verwijdering.
   9. De SIM-kaart operator is verantwoordelijk voor de werking van de SIM-kaarten in het toestel, met inbegrip van de correcte activering van de SIM-kaart, de correcte werking van de kaart, de invoering van tijdelijke of permanente blokkering, en de gegevensoverdracht.
  7. Garantie van de fabrikant
   1. Alle in de Winkel verkrijgbare producten hebben een fabrieksgarantie van 24 maanden. De inhoud en de voorwaarden van de garantie zijn beschikbaar HIER.
   2. De garantie is niet van toepassing in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, onderhoud in strijd met de gebruiksaanwijzing of slijtage. De garantie geldt ook niet voor schade veroorzaakt door overstroming, verplettering, vallen, elektrische schokken en brand.
 3. SLOTBEPALINGEN
  1. Persoonsgegevens
   1. De beheerder van de persoonsgegevens van de Klant is de Verkoper.
   2. De persoonsgegevens van de Klant worden door de Verkoper verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bestelling en de dienstverlening langs elektronische weg, d.w.z. voor de totstandbrenging, de inhoudelijke vormgeving, de wijziging of de beëindiging van de rechtsverhouding tussen de Klant en de Verkoper.
   3. De Klant dient alvorens een Bestelling te plaatsen de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te lezen. Bij het plaatsen van een Bestelling zal de Klant gevraagd worden de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid te aanvaarden via de voorziene checkbox functionaliteit.
   4. De Verkoper zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van de Klanten goed beveiligd zijn, en dat de Bestel- en Registratieformulieren die gebruikt worden om deze informatie te verzenden beveiligd zijn door het SSL-beveiligingsprotocol, waardoor het proces van gegevensoverdracht gecodeerd is.
   5. Bij de verwerking van persoonsgegevens beschermt de Verkoper de persoonsgegevens van de Klanten tegen de verwerving en wijziging ervan door onbevoegden.
   6. De Klant heeft het recht op toegang tot zijn persoonlijke gegevens en het recht om deze te corrigeren.
   7. Gedetailleerde bepalingen betreffende het Privacybeleid zijn beschikbaar op de website van de winkel van de Verkoper.
  2. Auteursrechten

   Alle afbeeldingen, foto's, inhoud en beschrijvingen van de Producten die in de Online Winkel worden gepresenteerd, zijn eigendom van de Verkoper en mogen niet worden gewijzigd, gekopieerd of verspreid zonder toestemming van de Verkoper.

  3. Diversen
   1. Overeenkomsten gesloten via de Online Winkel worden gesloten in overeenstemming met het Poolse recht. De bepalingen van het Poolse recht dienen in de ruimst mogelijke zin te worden toegepast, tenzij dwingende bepalingen van lokaal recht deze mogelijkheid niet bieden.
   2. De inhoud van de Algemene Voorwaarden is eerst opgesteld in het Pools en vervolgens vertaald in andere talen. In geval van interpretatie geschillen is de Poolse versie van doorslaggevende betekenis.
   3. Alle geschillen die tussen de Verkoper en de Klant ontstaan, zullen in eerste instantie in der minne worden geschikt door middel van wederzijdse onderhandelingen. Bij gebreke van onderlinge overeenstemming over geschillen, zal de zaak worden beslecht door de algemeen bevoegde rechter.
   4. De Verkoper informeert de Klant over de mogelijkheid om gebruik te maken van buitengerechtelijke geschillenbeslechting methoden. Op het gebied van consumentenvorderingen zijn gedetailleerde informatie en procedures beschikbaar bij de plaatselijk bevoegde consumenten ombudsmannen, bij de provinciale inspectiediensten van de handels inspectie of op: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
   5. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, waarbij hij zich ertoe verbindt om een uniforme tekst van de Algemene Voorwaarden op de Online Winkel te publiceren met vermelding van de ingangsdatum van de wijzigingen, alsook door een bericht over de wijzigingen naar het e-mailadres van de Klant te sturen.
   6. Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op zowel de Verkoper als de Klant vanaf het moment van publicatie van de wijzigingen op de Online Winkel. Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen op geen enkele wijze afbreuk doen aan de rechten van klanten die gebruik maken van de Online Winkel vóór de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen, in het bijzonder zullen zij geen invloed hebben op de geplaatste en/of uitgevoerde bestellingen. De voor uitvoering aanvaarde bestellingen zijn onderworpen aan de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op het moment van het plaatsen van de bestelling.
   7. De in dit reglement gebruikte bewoordingen en omschrijvingen ter omschrijving van de afzonderlijke functionaliteiten van de Online Winkel, met inbegrip van met name de namen en omschrijvingen van knoppen, pictogrammen en iconen, kunnen worden gewijzigd om ze gelijkwaardig te maken. Een dergelijke wijziging houdt geen wijziging van deze Algemene Voorwaarden in.
   8. Tekst i opisi korišteni za definiranje pojedinih funkcionalnosti Internetske trgovine uključujući, posebice, nazive i opise gumba, piktograme i ikone, mogu se promijeniti na jednakovrijedne. Takva promjena ne predstavlja promjenu ovih Općih uvjeta.
   9. De inhoud van deze Algemene Voorwaarden is beschikbaar op de website: https://vasco-electronics.nl/gebruiksvoorwaarden. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden opgenomen, verkregen en gereproduceerd door deze af te drukken, op te slaan op een geschikte drager of te downloaden in PDF-formaat en op te slaan in het computergeheugen van de website.